Asociației Obștești „Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale” (în continuare – IFIS) este o organizație necomercială, neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinței persoanelor asociate, având misiunea de a oferi de asistență psihologică și oportunități de dezvoltare personală și profesională pentru persoane, familii și profesioniști care se confruntă cu diverse provocări.

IFIS colectează datele cu caracter personal ale utilizatorilor platformei www.pentrucuplu.md și ale destinatarilor comunicărilor informative cu privire la serviciile oferite.

IFIS respectă prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, ale Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1123 din data de 14 decembrie 2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal și ne angajăm să prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal în strictă conformitate cu acestea și cu Politica de securitate a datelor cu caracter personal a asociației (aprobată prin Decizia Consiliului de Administrare al AO Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale).

IFIS este proprietara platformei www.pentrucuplu.md respectiv standardele reglementate de Politica de securitate sunt aplicabile și activității platformei www.pentrucuplu.md .

Prezenta Politică de Confidențialitate explică ce fel de informații colectăm, modul în care le colectăm, le folosim, le procesăm și le dezvăluim și cum puteți gestiona și controla utilizarea datelor Dvs. cu caracter personal.

Ce sunt datele cu caracter personal

Date cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct (de ex. numele Dvs.) sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa, numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, telefon/fax, adresă (domiciliu/reședință), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, situație familială, situație economico-financiară, date privind bunurile deținute, obișnuințe/preferințe/comportament, imagine, voce, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară.

Datele care dezvăluie originea rasială sau etnică a persoanei, convingerile ei politice, religioase sau filozofice, apartenența socială, datele privind starea de sănătate sau viața sexuală, precum şi cele referitoare la condamnările penale, măsurile procesuale de constrângere sau sancțiunile contravenționale reprezintă categorii speciale de date cu caracter personal.

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Principiile de baza privind prelucrarea datelor cu caracter personal

La prelucrarea datelor cu caracter personal IFIS respectă următoarele principii:

Ce fel de date prelucrăm

Colectăm următoarele date cu caracter personal de la dumneavoastră:

Scopul pentru care prelucrăm aceste date

Solicităm și prelucrăm date personale pentru:

Durata de stocare și prelucrare a datelor personale

Datele dvs. sunt stocate pentru o perioadă care nu va depăşi durata necesară atingerii scopurilor pentru care sânt colectate şi ulterior prelucrate. 

Stocarea datelor cu caracter personal pe o perioadă mai mare, în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, se va face cu respectarea garanţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de normele ce reglementează aceste domenii, şi numai pentru perioada necesară realizării acestor scopuri.

Măsuri de securitate a datelor

În calitate de operator de date cu caracter personal, IFIS, reieșind din specificul activității, implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor, incluzând printre altele capacitatea de a asigura disponibilitatea, autenticitatea, integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Sunt supuse protecției prin mijloace/procedee specifice, toate resursele asociate cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale operatorului de date cu caracter personal gestionate, care conțin date cu caracter personal.

Accesul la sistemele de evidență a datelor cu caracter personal este permis doar utilizatorilor autorizați. 

Transmiterea datelor către alte persoane

Prin intermediul prezentei Politici de Confidențialitate, sunteți informați cu privire la utilizarea, stocarea, distribuirea sau dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Transmiterea datelor NU va avea loc în nicio condiție și sub nicio formă către terți care nu reprezintă autorități legale.

Fiecare caz de solicitare a dezvăluirii prin transmitere a datelor cu caracter personal va fi examinat separat. IFIS va oferi acces la sistemele sale informaționale organelor de drept, la solicitarea acestor, în conformitate cu prevederile cadrului normativ.

Ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care ni le furnizați

În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, IFIS se angajează să respecte drepturile persoanei vizate.

Beneficiați de următoarele drepturi în conformitate cu prevederile legale aplicabile:

Utilizatorii platformei au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, responsabilului de protecția datelor, la adresa de e-mail: pentrucuplu@ifis.md

IFIS are dreptul de a modifica Politica de confidențialitate, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiile, Politica de confidențialitate ori de câte ori accesați site-ul.